<
>
ماموریت بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران، مجموعه ای سازمان یافته از نمونه‌های زیستی بومی مرتبط با دانش مغز است که به منظور بازیابی هدفمند پژوهشی ایجاد شده است. آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز ایران، از سال 1397، بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران را راه‌اندازی کرده است تا نمونه های مربوط به این حوزه را برای پژوهشگران کشور میزبانی کند و در اختیار آنها در سرتاسر کشور قرار دهد. در این بیوبانک، نه تنها اطلاعات مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در خود آزمایشگاه، بلکه نمونه‌های گردآوری شده از سایر مراکز پژوهشی و بالینی، طبقه‌بندی و نگهداری می شود. نمونه‌های ذخیره شده در بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران، انواع گوناگونی دارد. انواع تصویربرداری ساختاری و کارکردی مغز مانند MRI و fMRI، انواع زیست سیگنال ها مانند EEG ،MEG و fNIRS، ارزیابی‌های شناختی و بالینی و نیز بررسی‌های آزمایشگاهی و پاتولوژی، در بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران موجود است. هر نمونه در بیوبانک از سه قسمت اصلی تشکیل می شود: خود نمونه، مشخصات فنی آن نمونه منطبق بر گزارش ساختاریافته فنی و مشخصات بالینی آن نمونه منطبق بر گزارش ساختاریافته بالینی. بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران، پیشگام در توسعه بایگانی و بازیابی ساختاریافته سلسله مراتبی سیگنال‌های زیستی جهت تسهیل انجام مطالعات مجدد بر روی داده‌ها است. همچنین، توسعه شناسنامه فنی ساختاریافته زیست سیگنال‌ها با اطلاعات جامع و کامل مبتنی بر استانداردهای پذیرفته شده بین المللی، دستاورد نوین بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران است که این نهاد را، جزء پیشگامان این بخش از مطالعات مغز قرار می دهد. چشم‌انداز بلندمدت بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران، کمک به دستیابی به مرتبط‌ترین نمونه‌های پژوهشی و تسهیل و تسریع انجام پژوهش در حوزه مغز است. همچنین، بیوبانک می تواند در کاربردهای معینی مانند توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی، رادیومیکس و استخراج داده های کمّی از تصاویر مغز، بسترساز باشد.

مراکز همکار بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
درمانگاه اعصاب سهروردی
تصویربرداری دارالشفا کوثر
مرکز تصویربرداری توسکا
مرکز تصویربرداری جام جم
مرکز تصویربرداری بهار
مرکز تصویربرداری تابا
شاخص‌های عملکردی سامانه بیوبانک

شاخص های نمونه های سامانه بیوبانک

مشاهده جزییات

شاخص های سفارش های سامانه بیوبانک

مشاهده جزییات

شاخص های کاربران سامانه بیوبانک

مشاهده جزییات

شاخص های انتشارات سامانه بیوبانک

مشاهده جزییات

شاخص های تعاملات سامانه بیوبانک

مشاهده جزییات

شاخص های خدمات سامانه بیوبانک

مشاهده جزییات
فناوری های توسعه یافته توسط بیوبانک

0

تعداد مشاوره های رسمی ارایه شده توسط بیوبانک

0

تعداد وبینار/کارگاه/دوره آموزشی برگزارشده توسط بیوبانک

0

تعداد جلسات آموزشی برگزارشده برای کارشناسان بیوبانک

0

شاخص های مدیریت کیفیت سامانه بیوبانک

مشاهده جزییات
تعداد گواهی نامه ها و تأییدیه های دریافتی توسط بیوبانک

0