<
>
ماموریت بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران، مجموعه ای سازمان یافته از نمونه‌های زیستی بومی مرتبط با دانش مغز است که به منظور بازیابی هدفمند پژوهشی ایجاد شده است. آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز ایران، از سال 1397، بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران را راه‌اندازی کرده است تا نمونه های مربوط به این حوزه را برای پژوهشگران کشور میزبانی کند و در اختیار آنها در سرتاسر کشور قرار دهد. در این بیوبانک، نه تنها اطلاعات مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در خود آزمایشگاه، بلکه نمونه‌های گردآوری شده از سایر مراکز پژوهشی و بالینی، طبقه‌بندی و نگهداری می شود. نمونه‌های ذخیره شده در بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران، انواع گوناگونی دارد. انواع تصویربرداری ساختاری و کارکردی مغز مانند MRI و fMRI، انواع زیست سیگنال ها مانند EEG ،MEG و fNIRS، ارزیابی‌های شناختی و بالینی و نیز بررسی‌های آزمایشگاهی و پاتولوژی، در بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران موجود است. هر نمونه در بیوبانک از سه قسمت اصلی تشکیل می شود: خود نمونه، مشخصات فنی آن نمونه منطبق بر گزارش ساختاریافته فنی و مشخصات بالینی آن نمونه منطبق بر گزارش ساختاریافته بالینی. بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران، پیشگام در توسعه بایگانی و بازیابی ساختاریافته سلسله مراتبی سیگنال‌های زیستی جهت تسهیل انجام مطالعات مجدد بر روی داده‌ها است. همچنین، توسعه شناسنامه فنی ساختاریافته زیست سیگنال‌ها با اطلاعات جامع و کامل مبتنی بر استانداردهای پذیرفته شده بین المللی، دستاورد نوین بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران است که این نهاد را، جزء پیشگامان این بخش از مطالعات مغز قرار می دهد. چشم‌انداز بلندمدت بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران، کمک به دستیابی به مرتبط‌ترین نمونه‌های پژوهشی و تسهیل و تسریع انجام پژوهش در حوزه مغز است. همچنین، بیوبانک می تواند در کاربردهای معینی مانند توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی، رادیومیکس و استخراج داده های کمّی از تصاویر مغز، بسترساز باشد.

مراکز همکار بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
درمانگاه اعصاب سهروردی
تصویربرداری دارالشفا کوثر
مرکز تصویربرداری توسکا
مرکز تصویربرداری جام جم
مرکز تصویربرداری بهار
مرکز تصویربرداری تابا
شاخص‌های عملکردی سامانه بیوبانک

شاخص های نمونه های سامانه بیوبانک

مشاهده جزییات
تعداد کل نمونه داده موجود در بیوبانک

7000

تعداد کل نمونه داده تصویر

6000

تعداد نمونه داده ام ار آی ساختاری

3907

تعداد نمونه داده ام ار آی عملکردی

100

تعداد نمونه داده سی تی اسکن

500

تعداد نمونه داده ام ار آی مغز بدون کنتراست

3907

تعداد نمونه داده ام ار آی مغز با کنتراست

700

تعداد نمونه داده ام ار آی مغز با و بدون کنتراست

0

تعداد نمونه داده ام ار آی اربیت بدون کنتراست

0

تعداد نمونه داده ام ار آی اربیت با کنتراست

0

تعداد نمونه داده ام ار آی اربیت با و بدون کنتراست

0

تعداد نمونه داده دیفیوژن ام آر آی مغز

0

تعداد نمونه داده ام آر آی دینامیک

0

تعداد نمونه داده آم آر ونوگرافی

0

تعداد نمونه داده ام آر آنژیوگرافی مغز

0

تعداد نمونه داده ام آر آنژیوگرافی گردن

0

تعداد نمونه داده ام آر اسپکتروسکوپی

0

تعداد نمونه داده ام آر اسپکتروسکوپی با پروتکلهای تکمیلی

0

تعداد نمونه داده تصویربرداری عملکردی BOLD

0

تعداد نمونه داده تصویربرداری عملکردی DTI (با تراکتوگرافی)

0

تعداد نمونه داده تصویربرداری مغزی فیزیولوژیک

0

تعداد نمونه داده ام آر آی برای نقشه برداری تومور

0

تعداد نمونه داده ام آر آی برای نقشه برداری سکته مغزی

0

تعداد نمونه داده ام آر آی برای نقشه برداری تشنج

0

تعداد نمونه داده سی تی اسکن مغز بدون کنتراست

0

تعداد نمونه داده سی تی اسکن مغز با کنتراست

0

تعداد نمونه داده سی تی اسکن مغز با و بدون کنتراست

0

تعداد نمونه داده سی تی اسکن اسپیرال دینامیک هیپوفیز براي میکروآدنوم

0

تعداد نمونه داده سی تی آنژیوگرافی مغز

0

تعداد نمونه داده سی تی آنژیوگرافی گردن

0

تعداد نمونه داده رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ

0

تعداد کل نمونه داده سیگنال

0

EEG تعداد نمونه داده سیگنال

0

EMG تعداد نمونه داده سیگنال

0

fNIRS تعداد نمونه داده سیگنال

0

EcoG تعداد نمونه داده سیگنال

0

MEG تعداد نمونه داده سیگنال

0

تعداد گزارشات آزمایشگاهی

0

تعداد گزارشات روانشناسی و روانشناختی

0

تعداد گزارشات نورولوژی

0

تعداد نمونه‌ها با برچسب کنترل کیفی

0

تعداد نمونه‌ها با حداقل اطلاعات فنی

0

تعداد نمونه‌ها با گزارش ساختاریافته بالینی

0

تعداد نمونه از مراکز پژوهشی/ از مراکز بالینی

0

تعداد نمونه چندمدالی Multimodal

0

تعداد نمونه های جدید وارد شده به بیوبانک درماه گذشته

0

تعداد دیتاست داده اهدا شده به بیوبانک

0

تعداد دیتاست داده پیشنهادی بیوبانک

0

شاخص های سفارش های سامانه بیوبانک

مشاهده جزییات
تعداد کل پروژه تعریف شده

138

تعداد پروژه تعریف شده در وبسایت برای داده تصویر

0

تعداد پروژه تعریف شده در وبسایت برای داده سیگنال

0

تعداد پروژه تعریف شده در وبسایت برای (گزارشات)

0

تعداد پروژه نهایی شده ( از بیوبانک داده دریافت کرده اند.)

0

تعداد دیتاست های پژوهشی اهدایی سفارش داده شده

0

تعداد دیتاست های پژوهشی اهدایی تحویل داده شده

0

تعداد دیتاست های پژوهشی پیشنهادی سفارش داده شده

0

تعداد دیتاست های پژوهشی پیشنهادی تحویل داده شده

0

تعداد کل نمونه داده تحویل داده شده به کاربران در مقاطع زمانی مختلف

0

تعداد کل نمونه داده تحویل داده شده تصویر به کاربران در مقاطع زمانی مختلف

0

تعداد کل نمونه داده تحویل داده شده سیگنال به کاربران در مقاطع زمانی مختلف

0

نسبت تعداد پروپوزال های پذیرفته شده به تعداد کل پروپوزال های دریافت شده

0

نسبت تعداد نمونه های تحویل شده به پژوهشگران به تعداد کل نمونه های بیوبانک

0

متوسط زمان دستیابی به نمونه ها توسط پژوهشگران از زمان ثبت سفارش

0

آمار طبقه بندی نوع پژوهش ها (آزمون شاهدی، چند مرحله ای و ...)

0

شاخص های کاربران سامانه بیوبانک

مشاهده جزییات
تعداد کل کاربران ثبت نام شده در سامانه

425

تعداد کل کاربران فعال

0

تعداد کل کاربران آنلاین

0

تعداد پیام های دریافتی

27

منحنی تعداد کاربران افزوده شده به صورت ماهیانه، فصلی و سالانه

0

پراکندگی رشته تحصیلی کاربران

0

پراکندگی مقطع تحصیلی کاربران

0

شاخص های انتشارات سامانه بیوبانک

مشاهده جزییات
تعداد مقالات چاپ شده

0

تعداد مقالات منتشرشده با قدردانی از بیوبانک به عنوان مأخذ داده

0

تعداد مقالات عمومی و غیرعلمی منتشرشده درباره بیوبانک

0

تعداد مقالات ترویجی، پژوهشی، گزارش، کتاب منتشرشده توسط بیوبانک

0

شاخص های تعاملات سامانه بیوبانک

مشاهده جزییات
سایت های انتقال دهنده کاربران به سامانه بیوبانک

0

تعداد بازدیدکنندگان از سامانه بیوبانک

0

صفحاتی که بیشترین بازدید را داشته اند

0

تعداد مراکز همکار با تفاهم نامه منعقدشده با بیوبانک

0

تعداد پروژه هایی که داده های خود را به بیوبانک اهدا کردند

0

تعداد کنش های انجام شده توسط بیوبانک در شبکه های اجتماعی و اینترنت (توئیت، بازتوئیت، لایک، انتشار، پست، پاسخ)

0

شاخص های خدمات سامانه بیوبانک

مشاهده جزییات
فناوری های توسعه یافته توسط بیوبانک

0

تعداد مشاوره های رسمی ارایه شده توسط بیوبانک

0

تعداد وبینار/کارگاه/دوره آموزشی برگزارشده توسط بیوبانک

0

تعداد جلسات آموزشی برگزارشده برای کارشناسان بیوبانک

0

شاخص های مدیریت کیفیت سامانه بیوبانک

مشاهده جزییات
تعداد گواهی نامه ها و تأییدیه های دریافتی توسط بیوبانک

0

کمیته های مشورتی
کمیته راهبری
دکتر محمدرضا آی
دکتر حسین قدیری
دکتر غلامرضا حسین‌زاده
دکتر منصور فاتحی
مشاوران ارشد
دکتر جلال جلال شکوهی
دکتر محمدهادی باقری
دکتر ارسطو وثوق
مشاوران بین‌المللی
Luis Marti Bonmati (Spain)
Bernard Gibaud (France)
Angel Alberich Bayarri (Spain)
Mehmet Sukru Erturk (Turkey)
کارگروه بالینی (به ترتیب الفبا)
دکتر شهرام اویس قرن
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مهدی تهرانی دوست
عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر رضا رستمی
عضو هیئت علمی روانشناسی دانشگاه تهران
دکتر رضا جلیلی خشنود
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
دکتر محمد حسین حریرچیان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر گیو شریفی
عضو هیئت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
دکتر سهراب شهزادی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
خانم دکتر پریسا عظیمی
عضو مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر یوسف مقدس تبریزی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم دکتر وزیری
عضو هیئت علمی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
کارگروه پاراکلینیک (به ترتیب الفبا)
دکتر عبدالعلی ابراهیمی
عضو هیئت علمی گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر امیر امیری یکتا
عضو هیئت علمی گروه ژنتیک پژوهشگاه رویان
دکتر مهدی توتونچی
عضو هیئت علمی گروه ژنتیک پژوهشگاه رویان
خانم دکتر ماندانا حسن زاده
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی فردی
خانم دکتر هاله سلطان قرائی
دکتر علی صادقی تبار
عضو هیئت مدیره انجمن علمی و صنفی دکتری علوم آزمایشگاهی
خانم دکتر هیوا صفار
متخصص پاتولوژی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارگروه تصویربرداری (به ترتیب الفبا)
دکتر عباس ارجمند شبستری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر لیلا اقاقزوینی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر امیر حسین بتولی
استادیار دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران
دكتر حميدرضا سليقه راد
هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران
كارشناس مجتبی برزگر
مسئول واحد ام آر آی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران
دکتر کوروش عبداللهی‌فرد
معاون اجرایی انجمن رادیولوژی ایران
كارشناس محمد فتحی
کارشناس ام آر آی مرکز تصویربرداری توسکا
دکتر پرهام گرامی فر
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی مهدوی
مشاور آزمایشکاه ملی نقشه برداری مغز ایران
دکتر محمد رضا ناظم زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم دکتر هلن نیری
مشاور بیوبانک آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران
کارگروه مهندسی - علوم پایه (به ترتیب الفبا)
خانم كارشناس پریوش پورعباسی
مسئول بخش سیگنال و تحریک آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
دکتر سید بهنام الدین جامعی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
خانم مهندس زینب خدا کرمی
عضو آزمایشگاه بیوالکترومغناطیس دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس
مهندس محمدرضا خدایی
مسئول بخش پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
مهندس مسعود رییسی
کارشناس واحد انفورماتیک تصویربرداری سورنا
دکتر سید محمد فیروزآبادی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر علی یونسی
عضو هیئت علمی دانشکده ی فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارشناسان واحد بیوبانک
دکتر منصور فاتحی
رادیولوژیست، بورد انفورماتیک تصویربرداری - مسئول بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
زینب خدا کرمی
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی پزشکی بیوالکتریک
فتانه پورک پور
کارشناسی برق-الکترونیک، کارشناس ارشد برق-مخابرات گرایش پردازش تصویر
بهاره سیاهلو
کارشناس برق-الکترونیک، کارشناس ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
میلاد متین فر
برنامه نویس و مدیر سامانه
کاربران آنلاین : 0 کاربر
بازدید از بیوبانک : 23980 بازدید از تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۹